Grāmata

Apdrošināšanas tiesības

ISBN kods:
9789934183676
Pievienots:
18.12.2018
Izdevējs:
Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds
Autors:
Vadims Mantrovs
Vāki:
Mīkstie vāki

€ 13.45 (ar PVN)


Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskajā apgādā izdota LU Juridiskās fakultātes docenta Vadima Mantrova monogrāfija „Apdrošināšanas tiesības”, kurā lasītājs atradīs koncentrētu informāciju par vispārīgiem apdrošināšanas tiesību jautājumiem.

Apdrošināšanas tiesību joma ir cieši saistīta ar ik­dienas dzīvi un tādejādi skar indivīdus, mājsaimniecības, saimnieciskās darbības veicējus, valsts vai pašvaldību iestādes, starptautiskas organizācijas u. tml. “Persona var apdrošināt dzīvību un vese­lību pret nelaimes gadījumiem un slimībām. Komersanti var apdrošināt tiem piederošās kustamās un nekustamās lietas, paredzēto peļņu un civil­tiesisko atbildību pret trešajām personām. Kapitālsabiedrības valdes loceklis var apdrošināt savu civiltiesisko atbildību komercsabiedrības priekšā. Šie un citi piemēri apliecina, ka apdrošināšana ir cieši saistīta ar mūsu ikdienas dzīvi, un var teikt, ka bez tās nebūtu iespējamas daudzas ikdienas dzīves norises,” skaidro pētījuma autors Dr. iur. V. Mantrovs.

Neraugoties uz apdrošināšanas līguma regulējuma aktualitāti, tā jēdziens, problemātika un arī apdrošināšanas tirgus uzraudzības jautājumi līdzšinējā Latvijas tiesību literatūrā aplūkoti ierobežotā apmērā.

Izdevuma autors grāmatā centies lakoniski un precīzi aplūkot galvenos apdrošināšanas tiesību institūtus no akadēmisko tradīciju viedokļa. Lai gan monogrāfiju caurvij zinātniska valoda, autors dažādus apdrošināšanas tiesību jautājumus mēģina skaidrot iespējami vienkārši.

Grāmata aptver jautājumus par apdrošināšanas tiesību pirmsākumiem, būtību un normatīvo regulējumu Latvijā, terminiem, subjektiem, tirgus uzraudzību, apdrošināšanas līgumu, atlīdzības izmaksu, dažādiem, t. sk. specifiskiem apdrošināšanas veidiem, kā arī apdrošināto personu un apdrošinātāja interešu aizsardzību. Katru nodaļu ievada literatūras saraksts latviešu un svešvalodās, kam seko konkrēto jautā­jumu izklāsts, izceļot būtiskākos aspektus, jēdzienus un mezglu punktus.

Izdevums būs noderīgs studentiem un interesentiem, kas vēlas izprast apdrošināšanas tiesību būtību, pamatprincipus un regulējumu. Vērtīgs ieguvums tas būs arī profesionāļiem, kuri ikdienā risina ar apdrošināšanas tiesību tematiku saistītos jautājumus: tiesnešiem, zvērinātiem advokātiem un citiem juristiem, kuri piedalās tiesvedībā vai dažādu dokumentu sagatavoša­nā saistībā ar apdrošināšanas tiesību jautājumiem, apdrošināšanas sabiedrību darbiniekiem u. c